Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7

státní příspěvková organizace

IČO: 608 847 54                   tel. č.: 491  113 530                           fax č. 494 321 689

email: dds.kostelec@tiscali.cz

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí

za školní rok 2013/2014

 

 

 

Dětský domov se školou je školské zařízení s právní subjektivitou, státní příspěvková organizace, zařazené v síti škol a přímo řízené MŠMT.

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol je ze dne 18. 07. 2003, č. j. 20 846/03-21.

 

            Zařízení je určeno pro chlapce a děvčata ve věku do 15ti let, respektive do ukončení povinné školní docházky s nařízenou ústavní výchovou nebo umísťované na základě předběžného opatření pro diagnostikované poruchy chování rozsudkem příslušného soudu.

 

 

            Ředitel zařízení                                  PhDr. Jan Vodička

 

            Email:                                                   dds.kostelec@tiscali.cz

 

            Telefon č.:                                           491 113 530

            Fax č.:                                                  494 321 689

    

            Zástupce ředitele                               Mgr. Lenka Stančíková

            Vedoucí vychovatelka                        Mgr. Simona Lásková

  

 

 

 

Š K O L A

 

            Součástí DDŠ je základní škola                                IZO: 110 013 662

 

Ve školním roce 2013/14 jsme měli otevřeno 5 tříd. Ve třídě 1. stupně se vyučovalo podle ŠVP ZV a ŠVP ZV upraveného pro žáky s LMP. Ve 3 třídách 2. stupně  - VII. (6. a 7. ročník), VIII.,

a IX. jsme vyučovali podle ŠVP ZV a ve 4. třídě 2. stupně podle ŠVP ZV upraveného pro žáky s LMP.

K  30. 6. 2014 jsme měli ve škole 30 dětí, z toho 15 dětí s psychiatrickou diagnosou

a v pravidelné péči dětského psychiatra.

Ve škole pracuje na plný úvazek psycholog.

V  9. ročníku ZŠ probíhala výuka etické výchovy. V rámci projektu „Podpora etické výchovy“ jsme navázali spolupráci se sdružením pro všestranný rozvoj osob s postižením Pferda. V keramické dílně naši žáci zhotovili výrobky a celý zisk z jejich prodeje (3 400Kč) věnovali sdružení Pferda, které je použije na nová pracovní místa v pekařské dílně. V příštím školním roce budeme ve spolupráci pokračovat.

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Pedagogičtí

pracovníci

Funkce

Úvazek

Roků

ped. praxe

Stupeň

Aprobace

 

1

učitelka

1,0

nad 37

M-Tv

2

učitel

1,0

nad 35

vych.+spec.ped.

3

učitelka

1,0

nad 22

F-Pč

4

učitelka

1,0

nad 23

ŠMVZP

5

učitel

1,0

nad 12

VŠ         Bc.

vych.+spec.Tv

6

učitelka,zást. řed.

1,0

nad 20

M-F

7

učitelka

1,0

nad 10

1.st. + spec. ped.

8

ředitel

1,0

nad 39

ŠMVZP

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

 

Do 35 let

35-45 let

45-55 let

nad 55 let do důch.v.

v důchod. věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

1

0

2

0

1

2

0

0

1

3

5

 

 

Učitelé

-          studium v rámci systému celoživotního vzdělávání

-          všichni učitelé absolvovali školení „Z“ a „V“ pro práci na PC

-          příslušných školení se zúčastnili: učitel – vedoucí PC učebny, učitelka

-          preventistka sociálně patologických jevů, učitelka koordinátorka EVVO

-          jedna učitelka absolvovala vzdělávací program 05-03-18-51/51/2 Národní projekt

-          koordinátor 2006 a podílela se intenzivně na tvorbě ŠVP a všech úpravách a        novelizacích

-          dále jsou využívány nabídky jednodenních akcí – dle vyučovacích předmětů

-          a problematiky speciální pedagogiky a to nejen nabídkou NIDV

-          učitelka etické výchovy absolvovala kurz etické výchovy (4 semestry)

-          1 učitel v lednu 2014 ukončil studia Bc. programu na PF UK Praha

 

Materiální vybavení školy doplňujeme dle  fin. možností .

Pozornost je nadále věnována doplňování odborné knihovny pro pedagogické pracovníky.

Pro všechny žáky máme všechny potřebné učebnice v dostatečném množství, se schvalovací doložkou MŠMT.

 

            Výchovně vzdělávací práce ve škole vyplývá z charakteristik našich dětí, kdy se jedná v převážné míře o záškoláky se značným odporem ke školní práci a tedy i s patřičnými podstatnými mezerami ve školních znalostech. Přes všechny negativní skutečnosti se nám plány a osnovy daří plnit.

Je třeba zdůraznit, že značné oblibě se těší práce na PC.

Zřízená počítačová a interaktivní učebna májí své opodstatnění a staly se významnou součástí pedagogické činnosti školy.

Prevence – besedy, činnost dle schválených programů, ustanoven preventista, který absolvoval příslušný vzdělávací program.

Dle programu akcí pro školy jsme se účastnili cyklu divadelních představení v profesionálním divadle v Hradci Králové, kde máme předplatné pro děti.

V rámci školy se zapojujeme do vyhlášených výtvarných soutěží, ve kterých naši žáci získali různá ocenění. Účastníme se také soutěží pořádaných podobnými zařízeními i různými společenskými organizacemi.

            Všichni žáci a žákyně, kteří splnili povinných devět let povinné školní docházky, byli umístěni v učebních oborech.  

10 žáků ukončilo povinnou školní docházku a byli umístěni do učebních oborů, (6 chlapců a 4 dívky)

1 dívka, zrušena ÚV, nastoupila do učebního oboru z domova

3 dívky přemístěny do VÚ, učební obor v rámci VÚ

4 chlapci přemístěni do VÚ, učební obor v rámci VÚ

1 chlapec neměl do 31. 8. 2014 pravomocný rozsudek o zrušení ÚV,  udělena dovolenka, září 2014 nastoupil do učení mimo VÚ- zrušena ústavní výchova

1 chlapec též bez pravomocného rozsudku k 31. 8. 2014. Přemístěn dne 22. 9. 2014 do VÚ, kde nastoupil do učebního poměru

1 dívku máme ponechánu v prodloužené výchovné péči. Úspěšně dokončila učební obor zahradnické práce a v současné době je zařazena do 1. ročníku učiliště – obor prodavačské práce, kam denně dojíždí z našeho zařízení.

Ve výuce žáci dosahovali průměrných výsledků – zlepšují výsledky své školní práce vlivem individuální péče a skutečnosti, že pravidelně navštěvují školu.

Ve vzdělávací oblasti jsme měli zařazenou výchovu k volbě povolání, třídní učitelé v rámci Ov měli dostatečné množství materiálů pro toto téma a pravidelně se problematice společně s psychologem zařízení věnovali. Pouze negativní a nereálný přístup osob odpovědných

za výchovu (časté měnění oboru učení, přehnané nároky) kazí a snižuje výsledný efekt.

Při škole pracuje Rada školy, ale její fungování je jen formální zvláště pro nechuť a nezájem rodičů našich dětí se angažovat. Povinné základní dokumenty jsme ale vždy dokázali nechat schválit.

 

 

 

I N T E R N Á T

 

            Kapacita DDŠ a tedy internátu je od 01. 01. 2008 40 dětí. Naplněnost se postupně zvyšovala v přímé souvislosti se zařazováním dětí z DDÚ Hradec Králové. 30. 6. 2014 bylo evidováno 29 dětí. Od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 přišlo do zařízení 15 dětí a ve stejném časovém úseku odešlo dětí 12. Z toho 8 dětí po splnění povinné školní docházky.

Mimoškolní činnost jednotlivých skupin je orientována především na přípravu na školní práci, sportovní a rekreační činnost a na zvládání prvků sebeobsluhy. Dále pak na kulturní činnost, a to jak pasivní, tak aktivní, drobné úpravy interiéru i okolí domova, práce na zahradě.

Chlapci i děvčata se účastnili velkého počtu sportovních akcí pořádaných jinými zařízeními – dle nabídky „ Kalendáře akcí“ zařízení pro náhradní výchovu na příslušný školní rok.

Jednalo se především o kopanou, nohejbal, sálovou kopanou, kuželky, stolní tenis, plaveckou štafetu, kuličkiádu, lehkou atletiku.

Při těchto příležitostech jsme navštívili pořádající DDŠ a ZŠ (Chrudim, Jiříkov, Býchory, DDÚ Hradec Králové a další).               

Sportovní výsledky se lepší a to i vlivem dlouhodobé systematické práce našich pedagogů. Prioritou ovšem zůstává vystupování a chování našich dětí na těchto sportovních akcích. Včetně respektování zákazu kouření, a to i dospělými.

 

Společenskokulturní akce:

Výtvarná soutěž – „Stopy mého života“ – VÚM Velké Meziříčí – vítězství a následná návštěva zúčastněných dětí a pedagogů.

Dále v průběhu roku byly obesílány menší výtvarné soutěže vyhlašované různými institucemi (zahrádkáři, apod. …)

 

Mimoškolní činnost zajišťovalo v tomto školním roce 13 vychovatelů u skupin bez vedoucího vychovatele.

Pro výkon noční služby máme 10 pedagogických asistentů – 7 mužů v produktivním věku a 3 ženy (z toho 2 ve věku důchodovém).

            Studiu a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků je u nás věnována maximální pozornost, je prioritou.

Studium vychovatelů:

-          13 vychovatelů má dokončené studium speciální pedagogiky

-          3 pedagogičtí asistenti postupně absolvovali studium vzdělávacího programu určeného pro pedagogické asistenty v noční službě v předepsaném počtu hodin, zbývá zařadit další asistenty ke studiu.

-          v dostatečné míře využívány nabídky jednodenních akcí dle zájmu či profese a potřeby zařízení (speciálně pedagogické otázky – agrese, šikana…..)

-           3 vychovatelé získali kvalifikaci „vychovatel“ studiem na PF UHK. Program akreditován MŠMT pod č.j. 28562/2011-25-738.

-           1 vychovatel studuje bakalářský program – spec. ped. na PF UK Praha

-           2 vychovatelé ukončili dlouhodobý kurz arteterapie.

Někteří vychovatelé a učitelé mají průkaz instruktorů lyžování, cyklistiky, online bruslení a vodních sportů, nově získalo 7 ped. pracovníků průkaz zdravotníka školních a zotavovacích akcí.

           Pravidelně udržujeme v čistotě veřejné prostranství nejbližšího okolí našeho areálu. Účastnili jsme se pomoci při úklidech – příprav otevření nových naučných stezek ve městě, sázení stromků, čištění řeky Orlice.

V rámci prázdninové aktivity jsme strávili:

3 týdny chatě Krakonoš v Dolní Malé Úpě, 2 týdny na chalupě DDŠ Jiříkov v Knížecí, zbytek dnů prázdnin doma v DDŠ Kostelec nad Orlicí

Uspořádali jsme pro děti z ostatních zařízení 17. předvánoční turnaj v nohejbalu trojic.

17. září 2013 jsme uspořádali 1. ročník cyklistického závodu jednotlivců do vrchu v Dolní Malé Úpě „Z Krakonoše na Pomezky“. Byli bychom rádi, kdyby vznikla tradice těchto závodů.

Využíváme nabídek a s ostatními školami města se účastníme kulturních akcí v místě.

V rámci výchovy k volbě povolání jsme se účastnili s vycházejícími žáky akce pořádané úřadem práce. Tato akce měla pozitivní dopad na orientaci dětí a reálnost jejich požadavků a následně výběru budoucího povolání. Kladně jsou dětmi přijímány dny otevřených dveří v různých učilištích, kterých se účastníme.

            Velmi kladné zkušenosti máme s užíváním nových prostor DD. Zvláště pak vlastního stravovacího zařízení.

Čtvrtý rok užíváme nově postavený objekt školy. Zda tato skutečnost přispěla k úrovni netřeba zdůrazňovat. Velkým záporem zůstává zrušení a tedy nerealizace výstavby tělocvičny. Tato byla vyjmuta z projektu a o její dostavbu intenzivně usilujeme.

Pro naše zařízení se jeví jako nanejvýš potřebná a také placení pronajaté tělocvičny nedělá moc dobře v našem rozpočtu.

Velice prospěšná je pracovní terapie dětí na školní zahradě. Na části zahrady máme vybudovaný prostor pro míčové hry, kroket a další sportovní aktivity. Stejně tak je velice prospěšné pracovní zařazení dětí na úklidových pracích na chalupě.

 

 

CHATA NA HORÁCH

 

Na jaře roce 2011 jsme získali bezúplatným převodem chatu Krakonoš v Dolní Malé Úpě.

Budovu máme zapsanou ve zřizovací listině jako Stanici zájmových činností. Objekt  a jeho využívání je obrovským přínosem v činnosti našeho zařízení. V uvedeném školním roce jsme s našimi dětmi strávili na chalupě v Krkonoších 77 dní.

Trávili jsme zde víkendové pobyty se zaměřením na psychoterapii, arteterapii a pracovní aktivity.

Uskutečnili jsme zde lyžařský výcvik i pobyt o jarních prázdninách.

O hlavních prázdninách byla chalupa plně využita k prázdninovým pobytům jak našich dětí, tak i dětí z jiných rovnocenných zařízení.

 

 

V Ý H L E D

 

Na prvním místě je snaha zajistit dostavbu tělocvičny- investiční akce a upravit okolí DDŠ.

Více využívat a dát ostatním zařízení k využití získanou chatu v Krkonoších.

Dle finančních možností doplnit a obnovovat vybavení školních kabinetů novými pomůckami.

A prioritou zůstává studium zaměstnanců v rámci získávání či zvyšování kvalifikace.

 

           

 

Zpráva byla projednána Radou školy dne: 15. 9. 2014

 

Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření

 

 

 

Kostelec nad Orlicí, 3. 10. 2014.  

 

                                                                                                 PhDr. Jan Vod i č k a

                                                                                                   ředitel DDŠ a ZŠ

                                                                                           Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7

 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.